Aminokyseliny, peptidy, proteiny a enzymy

Biogenní aminokyseliny (AMK)

 • Quizlet (20 kartiček) – procvičování triviálních názvů biogenních aminokyselin
 • Substituční deriváty karboxylových kyselin
 • Patří sem 20 biogenních L-stereoisomerních α aminokyselin tvořících peptidy a proteiny
 • Zajímavost: V některých textech se můžete setkat s údajem, že biogenních, nebo také
  proteinogenních AMK je doopravdy 21. Touto další AMK je selenocystein. Ten ve speciálních
  případech nahrazuje AMK serin a vznikají tak tzv. selenoproteiny. Selenocystein vzniká
  výměnou kyslíku serinu za selen během translace a lze ho tedy považovat za jakýsi derivát
  serinu.
 • Obecná struktura:

Dělení podle polarity postranního řetězce

 • Hydrofobní (nepolární)
 • Hydrofilní (polární)
  • Neutrální (s neionizovatelným postranním řetězcem) – stejný počet skupin COOH a NH2
  • Kyselé – více skupin COOH
  • Zásadité – více skupin NH2

Názvosloví

 • Triviální (alanin)
 • Substituční (kyselina 2-aminopropanová = kyselina α-aminopropanová)

Fyzikálně-chemické vlastnosti

 • Opticky aktivní látky (všechny až na glycin obsahují aspoň jeden chirální C)
  • L-forma – NH2 skupina je ve Fischerově projekci vlevo
  • D-forma – NH2 skupina je ve Fischerově projekci vpravo

 • Obsahují bazickou (-NH2) i kyselou (-COOH) skupinu → reagují s kyselinami
  i zásadami (jsou amfoterní)
 • Izoelektrický bod:
  • Hodnota pH, při které se daná aminokyselina vyskytuje v podobě amfionu (obojaký iont, vnitřní sůl) → navenek se tedy jeví elektroneutrální a nepohybuje se v elektrickém poli
  • Pokud se aminokyseliny nachází v kyselém pH → kationt
  • Nachází-li se v zásaditém pH → aniont

Nepolární aminokyseliny

 • Glycin (Gly)
  • Nejjednodušší AMK, bez optické aktivity

 • Alanin (Ala)
  • Transaminací tvoří pyruvát
  • Zajímavost: Transaminace alaninu na pyruvát je velice důležitou reakcí zajišťující zdroj energie v těle v případě nedostatku potravy (z pyruvátu lze procesem glukoneogeneze vytvořit v játrech glukózu a tu nabídnout ostatním tkáním jako zdroj energie).

 • Valin (Val), leucin (Leu), isoleucin (Ile)
  • Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (anglicky branched-chain amino acids – BCAA)
  • Ve velkém množství obsaženy v proteinech kosterní svaloviny
  • Isoleucin obsahuje 2 chirální C

 • Fenylalanin (Phe)
  • V těle se z něj syntetizuje tyrosin
  • Zajímavost: Genetické onemocnění fenylketonurie (AR) je způsobeno dědičnou poruchou v enzymatické výbavě buňky, která způsobuje hromadění fenylalaninu, který se nemůže přeměnit na tyrosin. Jedná se o jedno z onemocnění, na které musí být ihned po porodu testován každý novorozenec.

 • Tryptofan (Trp)
  • Obsahuje heterocyklus indol
  • Zajímavost: Jedná se o výchozí látku pro syntézu serotoninu (neurotransmiter, “hormon štěstí“).

 • Prolin (Pro)
  • Ve velkém množství obsažen v kolagenu, kde vytváří síťovou strukturu spolu s lysinem (nutná přítomnost vitamínu C)
  • Obsahuje heterocyklus pyrrolidin

 • Methionin (Met)
  • Jedna ze dvou sirných AMK
  • Důležitá pro tvorbu nukleových kyselin
  • Zajímavost: Její aktivní forma SAM (S-adenosylmethionin) slouží jako tzv. methylační činidlo – dodává methylové skupiny do jiných sloučenin, což je důležité např. při tvorbě nových dusíkatých bází.

Polární aminokyseliny s neionizovatelným řetězcem

 • Serin (Ser)
  • Nejjednodušší AMK s -OH skupinou
  • Hydroxyl může esterovou vazbou vázat fosfát
  • Zajímavost: Díky schopnosti tvořit esterové vazby se serin často vyskytuje v tzv. aktivních místech enzymů – tedy místech, které zodpovídají za funkci enzymů.

 • Threonin (Thr)
  • Další z AMK s -OH skupinou (podobné vlastnosti jako serin)
  • Dva chirální C

 • Cystein (Cys)
  • Obsahuje thiolovou (-SH) skupinu
  • Thiolová skupina snadno podléhá oxidaci a vytváří disulfidické vazby (R-S-S-R), které jsou velice důležité pro stabilizaci terciární struktury proteinů

 • Tyrosin (Tyr)
  • Základ pro syntézu katecholaminů (adrenalin, noradrenalin…)
  • Fenolová skupina může vytvářet esterové vazby

 • Asparagin (Asn)
  • Amid kyseliny asparagové

 • Glutamin (Gln)
  • Amid kyseliny glutamové
  • Zajímavost: Má velký význam při detoxikaci dusíku/amoniaku z těla, kdy souží jako transportní molekula pro dusík, která jej přenáší z jiných orgánů (které neumí tvořit močovinu) do jater. Principem je přenos dusíku z jiné AMK na kyselinu glutamovou a tím vytvoření glutaminu, který putuje krví do jater, kde dusík v podobě amoniaku odevzdá k detoxikaci v močovinovém cyklu.

Polární aminokyseliny – kyselé

 • Kyselina asparagová (Asp)
  • Zajímavost: Aspartát (iont kyseliny asparagové) hraje klíčovou roli při tvorbě močoviny v ornitinovém cyklu. Jeden atom dusíku v každé molekule močoviny pochází vždy z aspartátu.

 • Kyselina glutamová (Glu)

Polární aminokyseliny – bazické

 • Lysin (Lys)
  • Obsažen ve velkém množství kolagenu spolu s prolinem

 • Arginin (Arg)
  • Nejvíce bazická AMK, protože ve své struktuře obsahuje guanidin (pKB = 0,5)

 • Histidin (His)
  • Obsahuje heterocyklus imidazol (který patří mezi bazické heterocykly)

Esenciální aminokyseliny:

 • V textu označeny oranžovou barvou (Val, Leu, Ile, Phe, Trp, Met, Thr, Lys, Arg, His)
 • Nutné přijímat v potravě (lidské tělo si je neumí vyrobit)

 

Peptidy

 • Vznikají kondenzací většího počtu α-aminokyselin
 • Jednotlivé aminokyseliny jsou spojeny pomocí peptidové (amidové) vazby

Dělení

 • Dipeptidy (2 AMK)
 • Tripeptidy (3 AMK)
 • Oligopeptidy (2 – 10 AMK)
 • Polypeptidy (11 – 100 AMK)

Názvosloví

 • Název i číslování vždy od N (volná aminoskupina) k C-konci (volná karboxyskupina) peptidu
 • AMK od N-konce přípona -yl, konečná AMK na C-konci má původní koncovku

Zástupci

 • Glutathion (γ-glutamylcysteinylglycin):
  • Důležitý antioxidant krevní plazmy a červených krvinek

Proteiny (bílkoviny)

 • Jsou přítomny ve všech buňkách živých organismů, kde plní funkci proteinů strukturálních nebo funkčních
 • Složené z aminokyselin (>100 α-AMK, L-isomery) spojených peptidovou (amidovou) vazbou
 • Mají definovanou primární, sekundární, terciární a případně i kvartérní strukturu

Struktura

 • Primární struktura:
  • Pořadí (sekvence, posloupnost) AMK v polypeptidovém řetězci
  • Geneticky kódována
  • Stabilizace pomocí peptidové vazby:
   • Rigidní a planární – neumožňuje rotaci kolem své osy (způsobeno oscilací elektronové hustoty)

 • Sekundární struktura:
  • Prostorové uspořádání hlavního řetězce (bez ohledu na řetězce postranní)
  • Stabilizace vodíkovými můstky
  • α-helix:
   • Uspořádání do pravotočivé šroubovice
   • Postranní řetězce směřují vně šroubovice
   • 1 závit šroubovice = 3,6 AMK zbytků
  • β-skládaný list:
   • Tvar složeného listu papíru
   • Postranní řetězce AMK směřují nad a pod rovinu listu

  • Neuspořádaná struktura
 • Terciární struktura:
  • Prostorové uspořádání všech atomů řetězce (i postranní řetězce) = konečný tvar molekuly
  • Stabilizace disulfidickými můstky (kovalentní vazba, vzniká oxidací 2 molekul cysteinu, oxidovaná forma = cystin), vodíkovými vazbami, van der Waalsovými silami, iontovými vazbami a hydrofobními interakcemi

  • Globulární:
   • Většinou transportní nebo jinak funkční proteiny
   • Např. albumin, globuliny…
  • Fibrilární:
   • Plní v organismu většinou strukturní funkci (proteiny kůže, svalových vláken, vlasů…)
   • Např. kolagen, elastin…
  • Membránové:
   • Součásti membrán
   • Např. proteiny iontových kanálů…
 • Kvartérní struktura:
  • Prostorové uspořádání podjednotek daného proteinu → tvoří ji pouze složitější proteiny
  • Např. hemoglobin (2 jednotky α a 2 β)

Denaturace

 • Ztráta vyšších struktur (sekundární, terciární a kvartérní) spolu se ztrátou funkce proteinu
 • Vratná:
  • Např. vysolováním
  • Lze vrátit původní stav (u vysolování přídavkem vody)
 • Nevratná:
  • Denaturace trvalá
  • Teplo, pH, UV záření, kationty těžkých kovů…

 

Enzymy

 • Biokatalyzátory chemických reakcí v živých organismech

Výhody enzymů oproti chemickým katalyzátorům

 • Rozpustné v H2O
 • Stačí menší množství
 • Substrátová specificita (přeměňují pouze určitou látku/skupinu látek)
 • Netvoří se vedlejší produkty
 • Jsou netoxické

Názvosloví

 • Podle funkce nebo výskytu v organismu (pepsin, trypsin, ptyalin…)
 • Koncovka -áza k názvu substrátu, jehož přeměnu katalyzují (sacharáza, maltáza…)

Dělení

 • Oxidoreduktázy:
  • Katalyzují oxidačně redukční procesy – přenáší elektrony
  • Plní důležitou funkci v metabolických dějích (respirační cyklus, fotosyntéza, citrátový cyklus…)
  • K funkci potřebují kofaktory oxidoreduktáz (FAD, NAD+…)
  • Např. dehydrogenázy, oxidázy
 • Transferázy:
  • Přenáší atomy/skupiny atomů
  • Např. aminotransferázy, kinázy
 • Hydrolázy:
  • Katalyzují hydrolytické štěpení vazeb (štěpení vazeb pomocí molekuly vody)
  • Enzymy trávícího traktu:
   • Glykosidázy – štěpí glykosidovou (acetalovou) vazbu sacharidů
   • Lipázy – štěpí esterovou vazbu lipidů
   • Proteázy – štěpí peptidovou (amidovou) vazbu proteinů
 • Lyázy:
  • Katalyzují nehydrolytické štěpení vazeb (např. dekarboxylázy) a tvorbu vazeb bez účasti ATP (syntházy)
 • Izomerázy:
  • Umožňují intramolekulární přesuny atomů a vazeb
 • Ligázy:
  • Katalyzují anabolické procesy (syntéza větší molekuly z menších) za spotřeby ATP (synthetázy)

Složení

 • Buď čistě bílkovinné (jednosložkové), nebo s nebílkovinnou složkou (dvousložkové)
 • Dvousložkové enzymy jsou tvořeny:
  • Apoenzymem:
   • Bílkovinný nosič, zodpovědný za substrátovou specificitu
   • Obsahuje aktivní centrum, na které se váže jen určitý substrát (aktivní centrum si můžeme představit jako jeskyni uprostřed bílkoviny enzymu kam přesně zapadá jenom určitý substrát/skupina substrátů)
  • Kofaktorem:
   • Účinná nebílkovinná složka, zodpovědná za typ katalyzované reakce
   • Prostetická skupina (kofaktor je s apoenzymem spojen pevnou kovalentní vazbou) – typicky ionty kovů
   • Koenzym (k bílkovině vázány slabě a dočasně např. vodíkovými můstky) – např. NAD+
 • Apoenzym + kofaktor = holoenzym

Substrátová specificita

 • Zodpovědný je apoenzym (bílkovinná složka) s aktivním centrem
 • Princip „zámek – klíč“ – substrát, který má být přeměněn přesně zapadá do molekuly enzymu

Ovlivnění enzymové aktivity

 • Enzymová aktivita = rychlost katalyzované reakce (jednotka katal)
 • 1 katal je množství enzymu, který způsobí přeměnu 1 molu substrátu za 1 sekundu
 • Vliv teploty:
  • S vyšší teplotou je vyšší i energie reagujících částic a chemické reakce probíhají rychleji
  • Van’t Hoffovo pravidlo: Při vzrůstu teploty o 10 °C se zvyšuje reakční rychlost dvakrát až čtyřikrát
  • Pro většinu enzymů platí v rozmezí od 10 °C do 40 °C, při vyšších teplotách dochází k denaturaci bílkovin
 • Vliv pH:
  • Většina enzymů je aktivní pouze v úzkém rozmezí pH
  • Každý enzym má svoje optimum, většinou při pH 6–7 (ale např. pepsin 1,5–2,5)
 • Vliv koncentrace substrátu:
  • Rychlost roste se zvyšováním koncentrace substrátu do té doby, než jsou zaplněna všechna aktivní centra (enzym je plně saturován substrátem)
 • Vliv aktivátorů:
  • Enzymy jsou často produkovány v neaktivní formě – tzv. zymogen (proenzym) – aktivní centrum je blokováno krátkým řetězcem peptidů
  • Aktivátor odštěpí peptid a odhalí tak aktivní centrum
 • Vliv Inhibice:
  • Kompetitivní inhibice:
   • Substrát s inhibitorem soutěží o vazebné místo
   • Zvýšením koncentrace substrátu je inhibitor z vazebného místa vypuzen a naopak
  • Nekompetitivní inhibice:
   • Inhibitor se váže na celý komplex enzym-substrát a zabraňuje přeměně substrátu na produkt
   • Zvýšení koncentrace substrátu nemá na inhibitor vliv